Курсеви

1. Индивидуални часови

Индивидуален курс по германски или англиски јазик:

10 индивидуални часови по 75 минути

2. Групни часови

Двомесечен интензивен курс по германски или англиски јазик (20 часа х 75 мин.) за A1 ниво.

Курсевите се организираат во согласност со Заедничката европска референтна рамка за учење/предавање на странските јазици.

Курсеви за деца од предучилишна возраст »

Времетраење на курсот:8 месеци, односно 32 недели или 64 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршува еден степен.
Одвивање на наставата:Два пати неделно по 45 минути, во работни денови.

Курсеви за основци »

Времетраење на курсот:8 месеци, односно 32 недели или 64 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршува еден степен.
Одвивање на наставата:Два пати неделно по 60 минути, во работни денови.

Курсеви за средношколци »

Времетраење на курсот:8 месеци, односно 32 недели или 64 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршува еден степен.
Одвивање на наставата:Два пати неделно по 60 минути, во работни денови.

Курсеви за возрасни »

Времетраење на курсот:4 месеци, односно 16 недели или 32 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршуваат два степени.
Одвивање на наставата:Два пати неделно по 75 минути, во работни денови.

Интензивни »

Времетраење на курсот:9 недели. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршуваат четири степени.
Одвивање на наставата:Два пати неделно по 75 минути, во работни денови.

Специјализирани курсеви »

Времетраење на курсот:16 недели, односно 4 месеци.
Одвивање на наставата:Два пати неделно по 75 минути, во работни денови.